Mẫu biên bản khảo sát hiện trạng công trình các hộ liền kề|Tam Hoa SỞ KẾ HOẠC VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
   
    CÔNG TY CP XÂY DỰNG TAM HOA
                                          
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                ----------0O0---------

 

 

 BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

(Trước khi phá dỡ công trình)

 

 Chúng tôi:

1.     Đại diện nhà cần khảo sát (bên A).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

2.     Đại diện nhà cần khảo sát (bên B).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………...

Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

3.     Đại diện công ty cổ phần xây dựng Tam Hoa (bên C).

Ông (bà):…………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………........................................................

Số CMTND:……………………………………………………………………………..

 

Hôm nay ngày …….tháng…….năm 201….ba  bên chúng tôi cùng khảo sát nhà của bên A, tại nhà có địa chỉ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đặc điểm của nhà:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm của nhà so với công trình phá dỡ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình vẽ mặt bằng ngôi nhà bằng mực:

 

 

 

 

 

 

+ Hiện trạng kết cấu ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Hiện trạng đồ dùng ngôi nhà vào thời điểm khảo sát (trước khi phá dỡ công trình bên cạnh).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

        Đại diện bên A                                       Đại diện bên B                                            Đại diện bên CTư vấn liên quan
Danh mục sản phẩm